Friday, February 5, 2010

Shibata Sensei - Winter Camp 2009

Doshu Ueshiba Moriteru - 47th All Japan Aikido 5th

Doshu Ueshiba Moriteru-47th All Japan Aikido 4th

Doshu Ueshiba Moriteru - 47th All Japan Aikido 3rd

Doshu Ueshiba Moriteru - 47th All Japan Aikido 2nd

Doshu Ueshiba Moriteru - 47th All Japan Aikido 1st

Fujimaki Hiroshi and Mori Tomohiro - 47th all Japan Aikido

Takamoto Shihan - 47th All Japan Aikido

Suganuma Morito - 47th All Japan Aikido

Tada Hiroshi - 47th All Japan Aikido 2nd

Tada Hiroshi - 47th All Japan Aikido 1st

Mitsuteru Ueshiba -47th All Japan Aikido demonstration

Kuribayashi Takanori - 47th All Japan Aikido

Kobayashi Yukimitsu Shihan - 47th All Japan Aikido demonstration

Fumio Toyoda Shihan